Bacaan Dzikir


Disunnahkan dzikir sesudah sholat wajib.

Astaghfirullah al’adzim (3x)
“Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung”

Allahumma antas-salam waminkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal-ikram
“Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dan dari pada Mu-lah segala Kesejahteraan serta Maha Besar Kabajikan-Mu, Ya Allah Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan”

Subhanallah (33x)
“Maha Suci Allah”

Alhamdulillah (33x)
“Segala puji bagi Allah”

Allahu Akbar (33x)
“Allah Maha Besar”

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir
“Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu”

Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi
Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum.
Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa nauum.
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi.
Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznih.
Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum.
Wa laa yuhithuuna bi syai-in min ‘ilmihii illaa bimaa syaa-a.
Wasi’a kursyiyyuhus samaawaati wal ardha.
Wa laa yauuduhuu hif zhuhumaa wa huwal ‘aliyyul ‘azhiim.

“Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa idzin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung”.
(QS: Al-Baqarah : 255)

Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas

Bismillahirohman nirrohim
Qul huwallaahu ahad (1)
Allaahush shamad (2)
Lam yalid wa lam yuulad (3)
Wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad (4)

Katakanlah : “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”.
Hanya Allah-lah tempat bergantung .
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan -Nya”.
(QS. Al-Ikhlas : 1-4)

Bismillahirohman nirrohim
Qul a’uudzu birabbil falaq (1)
Min syarri maa khalaq (2)
Wa min syarri ghaa-siqin idzaa waqab (3)
Wa min syarrin naffaa-tsaati fil ‘uqad (4)
Wa min syarri haasidin idzaa hasad (5)

Katakanlah : “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu Subuh”.
Dari kejahatan makhluk-Nya.
Dan dari kejahatan waktu malam, apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dari tali.
Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila ia dengki.”
(QS. Al-Falaq : 1-5)

Bismillahirohman nirrohim
Qul a’uudzu birabbin naas (1)
Malikin naas (2)
Ilaahin naas (3)
Min syarril waswaasil khannaas (4)
Alladzii yuwas-wisu fii shuduurin naas (5)
Minal jinnati wan naas (6)

Katakanlah : “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Raja manusia”.
Sembahan manusia.
Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
Dari golongan jin dan manusia.
(QS. An-Naas : 1-6)

KEUTAMAAN DAN KEKUATAN BERDZIKIR

Keutamaan berdzikir adalah Allah SWT. senantiasa mengingat hamba-hambaNya yang sedang berdzikir kepadaNya, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Apabila kita senantiasa berdzikir kepada Allah SWT., akan dapat menambah keyakinan, menanamkan keagungan Allah di hati dan kalbu, menambah taqwa, ketaatan, keimanan dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa.

Dzikir merupakan suatu amal yang dicintai Allah SWT., mengingat dan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh ketentraman batin dan dapat menyelamatkan dari bencana di dunia maupun di akhirat.

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”
(QS. al-A’raaf[7]:205)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”
(QS. al-Baqarah[2]: 152)

“Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman”
(QS. al-Ahzaab [33]:41-42-43)

Tidak ada suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis sambil berdzikir kepada Allah, pasti mereka dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat, dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah selalu ingat kepada mereka di mana mereka berada.
(HR. Muslim)

BACAAN DZIKIR SESUDAH SHOLAT

Barangsiapa membaca tasbih (Subhanallah) pada tiap-tiap selesai sholat, sebanyak 33 kali, membaca hamdalah (Alhamdulillah) sebanyak 33 kali, dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakan menjadi 100 membaca : Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir, maka diampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di laut.
(HR Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : “Aku berkata : “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti?” Jawab beliau Rasulullah SAW. : “Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih.”
(HR. Imam Bukhari)

Barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dengan ikhlas, maka ia masuk surga. Ditanyakan, “Bagaimana ikhlasnya?” Rasulullah SAW. menjawab,”Yaitu menjadi penghalang kamu dari melakukan yang diharamkan oleh Allah.”
(HR Thabrani)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan, dan amat dicintai oleh Ar-Rahman yaitu : SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI, SUBHAANALLAAHIL ‘AZHIIM (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji, Maha Suci Allah Yang Maha Agung)”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Barangsiapa mengucapkan
SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji), sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka akan diampuni / dihapus dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih lautan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Barangsiapa yang membaca “Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir” (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali, maka pahalanya bagaikan memerdekakan empat jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail.
(HR Bukhari dan Muslim)

Bacaan yang paling dicintai Allah SWT. ada empat, yang tidak salah engkau mulai dari mana saja, yaitu : SUBHANALLAH, WAL HAMDULILLAH, WA LA ILAHA ILLALLAH, WALLAHU AKBAR.
(HR. Muslim)

Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadaku : Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang perbendaraan dari surga? Jawabku : “Baiklah ya Rasulullah.” Lalu beliau bersabda yaitu : Laa haula walaa quwwata illa billahi (Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah).
(HR. Bukhari dan Muslim)

Ada empat perkara, barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah Yang Maha Agung. Apabila pegangan teguhnya “Laa Ilaaha Illallah”. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan “Alhamdulillah”, jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan “Astaghfirullah” dan jika ditimpa musibah dia berkata “Inna lillahi wainna ilaihi roji’uun.”
(HR. Ad-Dailami)

Seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan.” Rasulullah SAW. berkata, “Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (dzikrullah).”
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Sumber : http://fadjarer.blogspot.com/2008/08/bacaan-dzikir.html

10 Tanggapan

 1. Artikelnya membuatku semakin ingin menyebut Asma-Nya. Alloh itu begitu Agung. Hebat. Hanya Dia lah yang patut disembah. Tolong buat artikel tentang islam yg lebih banyak ya.

  • wah sebenarnya aku masih dangkal ilmu tentang islam mas…

   yang penting ( tapi semuanya juga gak bole dilupakan ) adalah tauhid (La illaha illallah), karena di Indonesia nilai tauhid sudah banyak dilupakan… buktinya, masih banyak yang pergi ke kuburan, percaya sesuatu bisa menyembuhkan, percaya sesuatu bisa mengabulkan permintaan, dan segudang kegiatan yang intinya mesyirikan Allah SWT.

   semoga masukan dari mas Zaki bisa membuat saya menjadi banyak belajar dan menuliskannya di blog..
   Wassalm

 2. mas,, akumau tanya ne,, terkadang berzikir ditengah malam, trusaku seringbertanya dalam hati, bacaanseperti apa yang telah dibacanya dan apakah bacaan zikir malam itu mesti ditetapkan harusyang telah ada atas perintah allah…?

  kita kan tahu zikir itu bnyak macamnya….

  tolong di jawab ya mas ………..

  makasih…
  wassalam…

  • waduh..
   sebenarnya aku gk tau bisa jawab pa gk..
   berdzikir ditengah malam?
   bacaan dzikir itu harus mengikuti aturan” dari Allah dan sudah di contohkan Rasul.. kalo tidak di ajarkan Wallahualam juga..
   sebaiknya mengikuti sunah aja..

 3. mas ardy seto yang terhormat sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya meng copy paste sebagian dari blog yang mas ardy buat saya minta izin ya mas untuk dibaca dan dihafalkan karena terus terang saja saya belum dapat berdzikir dengan baik sesuai tata cara yang benar dan karena blog yang anda buat inilah insyaallah saya akan dapat berdzikir dengan baik. pesan untuk mas ardy semoga dengan adanya bolg yang anda buat akan bermanfaat bagi kami yang membaca blog anda dan insyaallah ini menjadi gudang fahala bagi mas ardy. amin!!!

 4. Allahuakbar!

 5. klo saya mau nannya klo tengah malam kt berdzikir udah semuanya bacaannya dengan cara rasul, padahal kt msh pengen dzikir lg , di ulang dr dpn lg? atau bg mana?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: